انواع فوتوکاتالیست‌ها

(در حال بروزرسانی این مطلب هستیم) فوتوکاتالیست‌ها نیز همانند کاتالیست‌ها به دو دسته‌ی همگن و ناهمگن تقسیم می‌شوند: 1. فوتوکاتالیست‌های همگن همانند کاتالیست‌های همگن هستند. 2. فوتوکاتالیست‌های...