پی

پی یک ثابت ریاضی است - عددی که مقدار آن هرگز تغییر نمی‌کند. پی با حرف یونانی π نمادگذاری شده است. این عدد عبارت است از نسبت محیط دایره - مسافت پیرامون لبه‌ی بیرونی - به قطر آن، طول در سراسر مرکز آن. این...