آئروسل (هواپخش)

آئروسل (هواپخش) یک ذره‌ی کوچک از یک جامد و یا مایع است که در یک گاز معلق است. معمولاً این گاز هوا است. ممکن است از آئروسل‌ها در زمینه‌ی آلودگی و یا ویروس‌های کشنده شنیده باشید. اما مقدار زیادی آئروسل...