اکسایش و کاهش

اکسایش فرآیندی است که در آن یک یا چند ذره با بار منفی از یک اتم - الکترون - توسط اتمی دیگر به سرقت می‌رود. کاهش فرآیندی است که در آن یک اتم یک یا چند الکترون را از نوع دیگری از اتم می‌دزدد. این فرایندها...