تقسیم کننده پرتو سه رنگی

کلیپ جذاب مربوط به تقسیم کننده پرتو سه رنگی: