جرم

جرم معیاری از میزان ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی یک جسم فیزیکی است. معیار استاندارد برای جرم کیلوگرم است. جرم یک شی نشان می‌دهد که در هنگام اعمال یک نیرو، جسم چقدر در برابر افزایش یا کاهش سرعت مقاومت...