شتاب

شتاب نرخ تغییر سرعت در طول زمان است. سرعت در واقع همان تندی چیزی در یک جهت معین است. شتاب زمانی مطرح می‌شود که سرعت تغییر کند. از آنجایی که سرعت هم شامل تندی و هم جهت است، شتاب نیز می‌تواند هم شامل...