شناوری تله دیامغناطیسی

کلیپ جذاب مربوط به شناوری تله دیامغناطیسی: