شناوری مغناطیسی در یک بعد

کلیپ جذاب مربوط به شناوری مغناطیسی در یک بعد: