فلز

فلزات موادی هستند که در سه ویژگی اصلی مشترک هستند. اولاً، آنها می‌توانند الکتریسیته و گرما را هدایت کنند. از سویی دیگر فلزات را می‌توان شکل داد. برخی از آنها چکش خوارند و به صورت ورقه‌های تخت...