فوتوکاتالیست چیست؟

(در حال بروزرسانی این مطلب هستیم) واژه‌ی فوتوکاتالیست به دسته‌ی خاصی از کاتالیست‌ها اطلاق می‌شود که با دریافت فوتون‌های با انرژی مشخص می‌توانند یک واکنش شیمیایی را قابل انجام و یا تسهیل نمایند....