قایق پیشران مارانگونی

کلیپ جذاب مربوط به قایق پیشران مارانگونی: