قلیایی

این واژه یک ماده‌ی شیمیایی پایه را توصیف می‌کند. ماده‌ی شیمیایی پایه ماده‌ای است که یون‌های هیدروکسید (OH-) در محلول آزاد می‌کند. این مواد شیمیایی PH بالاتر از 7.0 دارند. واژه‌ی «قلیایی» از کلمه‌ی...