ماگما و لاوا

هر دوی این واژگان سنگ مذاب را توصیف می‌کنند. تفاوت در محل قرارگیری آن سنگ ذوب شده است. ماگما سنگی مذاب در اعماق زمین است. بیشتر گوشته‌ی زمین از ماگما ساخته شده است. این ماگما می‌تواند از میان...