میدان مغناطیسی مکعب دو قطبی

کلیپ جذاب مربوط به میدان مغناطیسی مکعب دو قطبی: