همرفت

همرفت یکی از سه روش اصلی انتقال گرما از مکانی به مکان دیگر است. گرما یا انرژی گرمایی به طور طبیعی از مکانی گرم به مکانی سرد جریان دارد. می‌تواند از طریق رسانش، تابش یا همرفت به آنجا برسد. همرفت گرما را...