پیوند

در شیمی، پیوند یک وابستگی و اتصال بین اتم‌ها است. پیوندها به این دلیل شکل می‌گیرند که اتم‌ها از ذرات با بارهای الکتریکی ساخته شده‌اند. مرکز یک اتم شامل ذرات با بار مثبت و ذرات بدون بار است. ذرات...