گهواره مغناطیسی نیوتن

کلیپ جذاب مربوط به گهواره مغناطیسی نیوتن: