(1) هیدروژن

♦ نام: هیدروژن ♦ نماد: H ♦ سال کشف: 1766 ♦ کاشف: هنری کاوندیش ♦ لایه‌های الکترونی: K1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 1 ♦ تعداد پروتون‌ها: 1 ♦ تعداد نوترون‌ها: 0 ♦ عدد اتمی: 1 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 1.007940 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.0899 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 259.1- ♦ …

(1) هیدروژن ادامه مطلب »