(10) نئون

♦ نام: نئون ♦ نماد: Ne ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 10 ♦ تعداد پروتون‌ها: 10 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 10 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 20.17970 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.900 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(10) نئون ادامه مطلب »