(10) نئون

♦ نام: نئون ♦ نماد: Ne ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 10 ♦ تعداد پروتون‌ها: 10 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 10 ♦ جرم اتمی:...