(11) سدیم

♦ نام: سدیم ♦ نماد: Na ♦ سال کشف: 1807 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 11 ♦ تعداد پروتون‌ها: 11 ♦ تعداد نوترون‌ها: 12 ♦ عدد اتمی: 11 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 22.989769280 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 968 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 927 ♦ نقطه ذوب: (C°) 97.720 ♦ …

(11) سدیم ادامه مطلب »