(11) سدیم

♦ نام: سدیم ♦ نماد: Na ♦ سال کشف: 1807 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 11 ♦ تعداد پروتون‌ها: 11 ♦ تعداد نوترون‌ها: 12 ♦ عدد اتمی: 11 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 22.989769280 ♦ چگالی (STP):...