(12) منیزیم

♦ نام: منیزیم ♦ نماد: Mg ♦ سال کشف: 1755 ♦ کاشف: جوزف بلک و همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 12 ♦ تعداد پروتون‌ها: 12 ♦ تعداد نوترون‌ها: 12 ♦ عدد اتمی: 12 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...