(12) منیزیم

♦ نام: منیزیم ♦ نماد: Mg ♦ سال کشف: 1755 ♦ کاشف: جوزف بلک و همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 12 ♦ تعداد پروتون‌ها: 12 ♦ تعداد نوترون‌ها: 12 ♦ عدد اتمی: 12 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 24.30500 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1738 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1584 ♦ نقطه ذوب: …

(12) منیزیم ادامه مطلب »