(13) آلومینیم

♦ نام: آلومینیم ♦ نماد: Al ♦ سال کشف: 1825 ♦ کاشف: هانس کریستین اورستد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 13 ♦ تعداد پروتون‌ها: 13 ♦ تعداد نوترون‌ها: 14 ♦ عدد اتمی: 13 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...