(13) آلومینیم

♦ نام: آلومینیم ♦ نماد: Al ♦ سال کشف: 1825 ♦ کاشف: هانس کریستین اورستد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 13 ♦ تعداد پروتون‌ها: 13 ♦ تعداد نوترون‌ها: 14 ♦ عدد اتمی: 13 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 26.98153860 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2700 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2375 ♦ نقطه ذوب: (C°) 660.32 …

(13) آلومینیم ادامه مطلب »