(14) سیلیسیم

♦ نام: سیلیسیم ♦ نماد: Si ♦ سال کشف: 1824 ♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 14 ♦ تعداد پروتون‌ها: 14 ♦ تعداد نوترون‌ها: 14 ♦ عدد اتمی: 14 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 28.08550 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2330 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2570 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1414 …

(14) سیلیسیم ادامه مطلب »