(15) فسفر

♦ نام: فسفر ♦ نماد: P ♦ سال کشف: 1669 ♦ کاشف: هنیگ براند ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 15 ♦ تعداد پروتون‌ها: 15 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 15 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 30.9737620 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1823 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 44.15 ♦ …

(15) فسفر ادامه مطلب »