(16) گوگرد

♦ نام: گوگرد ♦ نماد: S ♦ سال کشف: 500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 16 ♦ تعداد پروتون‌ها: 16 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 16 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 32.0650 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1960 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1819 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(16) گوگرد ادامه مطلب »