(18) آرگون

♦ نام: آرگون ♦ نماد: Ar ♦ سال کشف: 1894 ♦ کاشف: ویلیام رمزی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 18 ♦ تعداد پروتون‌ها: 18 ♦ تعداد نوترون‌ها: 22 ♦ عدد اتمی: 18 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.9480 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.784 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 189- ♦ …

(18) آرگون ادامه مطلب »