(19) پتاسیم

♦ نام: پتاسیم ♦ نماد: K ♦ سال کشف: 1807 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8N1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 19 ♦ تعداد پروتون‌ها: 19 ♦ تعداد نوترون‌ها: 20 ♦ عدد اتمی: 19 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.09830 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 856 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 828 ♦ نقطه ذوب: (C°) 63.380 ♦ …

(19) پتاسیم ادامه مطلب »