(2) هلیم

♦ نام: هلیم ♦ نماد: He ♦ سال کشف: 1895 ♦ کاشف: پیر ژول سزار ژانسن و جوزف نورمن لاکیر ♦ لایه‌های الکترونی: K2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 2 ♦ تعداد پروتون‌ها: 2 ♦ تعداد نوترون‌ها: 2 ♦ عدد اتمی: 2 ♦ جرم اتمی:...