(2) هلیم

♦ نام: هلیم ♦ نماد: He ♦ سال کشف: 1895 ♦ کاشف: پیر ژول سزار ژانسن و جوزف نورمن لاکیر ♦ لایه‌های الکترونی: K2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 2 ♦ تعداد پروتون‌ها: 2 ♦ تعداد نوترون‌ها: 2 ♦ عدد اتمی: 2 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 4.0026020 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.1785 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — …

(2) هلیم ادامه مطلب »