(20) کلسیم

♦ نام: کلسیم ♦ نماد: Ca ♦ سال کشف: 1808 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 20 ♦ تعداد پروتون‌ها: 20 ♦ تعداد نوترون‌ها: 20 ♦ عدد اتمی: 20 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 40.0780 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1550 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1378 ♦ نقطه ذوب: (C°) 841.9 ♦ …

(20) کلسیم ادامه مطلب »