(21) اسکاندیم

♦ نام: اسکاندیم ♦ نماد: Sc ♦ سال کشف: 1879 ♦ کاشف: لارس فردریک نیلسون ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M9N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 21 ♦ تعداد پروتون‌ها: 21 ♦ تعداد نوترون‌ها: 24 ♦ عدد اتمی: 21 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 44.9559120 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2985 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2800 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1541 …

(21) اسکاندیم ادامه مطلب »