(21) اسکاندیم

♦ نام: اسکاندیم ♦ نماد: Sc ♦ سال کشف: 1879 ♦ کاشف: لارس فردریک نیلسون ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M9N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 21 ♦ تعداد پروتون‌ها: 21 ♦ تعداد نوترون‌ها: 24 ♦ عدد اتمی: 21 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...