(22) تیتانیم

♦ نام: تیتانیم ♦ نماد: Ti ♦ سال کشف: 1791 ♦ کاشف: ویلیام گرگور ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M10N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 22 ♦ تعداد پروتون‌ها: 22 ♦ تعداد نوترون‌ها: 26 ♦ عدد اتمی: 22 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 47.8670 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4507 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 4110 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1668 ♦ …

(22) تیتانیم ادامه مطلب »