(23) وانادیم

♦ نام: وانادیم ♦ نماد: V ♦ سال کشف: 1801 ♦ کاشف: آندرس مانوئل دل ریو ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M11N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 23 ♦ تعداد پروتون‌ها: 23 ♦ تعداد نوترون‌ها: 28 ♦ عدد اتمی: 23 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...