(23) وانادیم

♦ نام: وانادیم ♦ نماد: V ♦ سال کشف: 1801 ♦ کاشف: آندرس مانوئل دل ریو ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M11N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 23 ♦ تعداد پروتون‌ها: 23 ♦ تعداد نوترون‌ها: 28 ♦ عدد اتمی: 23 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 50.94150 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6110 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5500 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(23) وانادیم ادامه مطلب »