(24) کروم

♦ نام: کروم ♦ نماد: Cr ♦ سال کشف: 1797 ♦ کاشف: لوئیس نیکلاس واکوئلین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M13N1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 24 ♦ تعداد پروتون‌ها: 24 ♦ تعداد نوترون‌ها: 28 ♦ عدد اتمی: 24 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 51.99610 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7190 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6300 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1907 …

(24) کروم ادامه مطلب »