(25) منگنز

♦ نام: منگنز ♦ نماد: Mn ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: یوهان گوتلیب گاهن و ایگناتیوس گوتفرید کایم ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M13N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 25 ♦ تعداد پروتون‌ها: 25 ♦ تعداد نوترون‌ها: 30 ♦ عدد اتمی:...