(25) منگنز

♦ نام: منگنز ♦ نماد: Mn ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: یوهان گوتلیب گاهن و ایگناتیوس گوتفرید کایم ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M13N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 25 ♦ تعداد پروتون‌ها: 25 ♦ تعداد نوترون‌ها: 30 ♦ عدد اتمی: 25 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 54.9380450 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7470 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5950 ♦ …

(25) منگنز ادامه مطلب »