(26) آهن

♦ نام: آهن ♦ نماد: Fe ♦ سال کشف: 2000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M14N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 26 ♦ تعداد پروتون‌ها: 26 ♦ تعداد نوترون‌ها: 30 ♦ عدد اتمی: 26 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 55.8450 ♦ چگالی...