(27) کبالت

♦ نام: کبالت ♦ نماد: Co ♦ سال کشف: 1735 ♦ کاشف: جرج برندت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M15N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 27 ♦ تعداد پروتون‌ها: 27 ♦ تعداد نوترون‌ها: 32 ♦ عدد اتمی: 27 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 58.9331950 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8900 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7750 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1495 ♦ …

(27) کبالت ادامه مطلب »