(28) نیکل

♦ نام: نیکل ♦ نماد: Ni ♦ سال کشف: 1751 ♦ کاشف: اکسل فردریک کرونستد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M16N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 28 ♦ تعداد پروتون‌ها: 28 ♦ تعداد نوترون‌ها: 31 ♦ عدد اتمی: 28 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 58.69340 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8908 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7810 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1455 …

(28) نیکل ادامه مطلب »