(29) مس

♦ نام: مس ♦ نماد: Cu ♦ سال کشف: 8000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 29 ♦ تعداد پروتون‌ها: 29 ♦ تعداد نوترون‌ها: 35 ♦ عدد اتمی: 29 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 63.5460 ♦ چگالی...