(3) لیتیم

♦ نام: لیتیم ♦ نماد: Li ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: جان آگوست آرفودسون ♦ لایه‌های الکترونی: K2L1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 3 ♦ تعداد پروتون‌ها: 3 ♦ تعداد نوترون‌ها: 4 ♦ عدد اتمی: 3 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 6.9410 ♦ چگالی...