(3) لیتیم

♦ نام: لیتیم ♦ نماد: Li ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: جان آگوست آرفودسون ♦ لایه‌های الکترونی: K2L1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 3 ♦ تعداد پروتون‌ها: 3 ♦ تعداد نوترون‌ها: 4 ♦ عدد اتمی: 3 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 6.9410 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 535 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 512 ♦ نقطه ذوب: (C°) 180.54 …

(3) لیتیم ادامه مطلب »