(30) روی

♦ نام: روی ♦ نماد: Zn ♦ سال کشف: 1500 ♦ کاشف: آندرئاس زیگیسموند مارگراف ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 30 ♦ تعداد پروتون‌ها: 30 ♦ تعداد نوترون‌ها: 35 ♦ عدد اتمی: 30 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 65.3800 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7140 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6570 ♦ نقطه ذوب: (C°) 419.53 …

(30) روی ادامه مطلب »