(31) گالیم

♦ نام: گالیم ♦ نماد: Ga ♦ سال کشف: 1875 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 31 ♦ تعداد پروتون‌ها: 31 ♦ تعداد نوترون‌ها: 39 ♦ عدد اتمی: 31 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 69.7230 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5904 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6095 ♦ نقطه ذوب: …

(31) گالیم ادامه مطلب »