(32) ژرمانیم

♦ نام: ژرمانیم ♦ نماد: Ge ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: کلمنز الکساندر وینکلر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 32 ♦ تعداد پروتون‌ها: 32 ♦ تعداد نوترون‌ها: 41 ♦ عدد اتمی: 32 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 72.6400 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5323 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5600 ♦ نقطه ذوب: (C°) 938.25 …

(32) ژرمانیم ادامه مطلب »