(35) برم

♦ نام: برم ♦ نماد: Br ♦ سال کشف: 1826 ♦ کاشف: آنتوان جروم بالارد و کارل جاکوب لوویگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 35 ♦ تعداد پروتون‌ها: 35 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 35 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 79.9040 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3120 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3120 ♦ …

(35) برم ادامه مطلب »