(36) کریپتون

♦ نام: کریپتون ♦ نماد: Kr ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 36 ♦ تعداد پروتون‌ها: 36 ♦ تعداد نوترون‌ها: 48 ♦ عدد اتمی: 36 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 83.7980 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.75 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(36) کریپتون ادامه مطلب »