(37) روبیدیم

♦ نام: روبیدیم ♦ نماد: Rb ♦ سال کشف: 1861 ♦ کاشف: رابرت ویلهلم ابرهارد بونزن و گوستاو رابرت کیرشهف ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 37 ♦ تعداد پروتون‌ها: 37 ♦ تعداد نوترون‌ها: 48 ♦ عدد اتمی: 37 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 85.46780 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1532 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1460 …

(37) روبیدیم ادامه مطلب »