(38) استرانسیم

♦ نام: استرانسیم ♦ نماد: Sr ♦ سال کشف: 1790 ♦ کاشف: ادیر کرافورد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 38 ♦ تعداد پروتون‌ها: 38 ♦ تعداد نوترون‌ها: 50 ♦ عدد اتمی: 38 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 87.6200 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2630 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2375 ♦ نقطه ذوب: (C°) 776.9 ♦ …

(38) استرانسیم ادامه مطلب »