(39) ایتریم

♦ نام: ایتریم ♦ نماد: Y ♦ سال کشف: 1794 ♦ کاشف: یوهان گادولین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N9O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 39 ♦ تعداد پروتون‌ها: 39 ♦ تعداد نوترون‌ها: 50 ♦ عدد اتمی: 39 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 88.905850 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4472 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 4240 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1526 ♦ …

(39) ایتریم ادامه مطلب »