(4) بریلیم

♦ نام: بریلیم ♦ نماد: Be ♦ سال کشف: 1797 ♦ کاشف: لوئیس نیکلاس واکوئلین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 4 ♦ تعداد پروتون‌ها: 4 ♦ تعداد نوترون‌ها: 5 ♦ عدد اتمی: 4 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 9.0121820 ♦...