(40) زیرکونیم

♦ نام: زیرکونیم ♦ نماد: Zr ♦ سال کشف: 1789 ♦ کاشف: مارتین هاینریش کلاپروت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N10O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 40 ♦ تعداد پروتون‌ها: 40 ♦ تعداد نوترون‌ها: 51 ♦ عدد اتمی: 40 ♦ جرم اتمی:...