(40) زیرکونیم

♦ نام: زیرکونیم ♦ نماد: Zr ♦ سال کشف: 1789 ♦ کاشف: مارتین هاینریش کلاپروت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N10O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 40 ♦ تعداد پروتون‌ها: 40 ♦ تعداد نوترون‌ها: 51 ♦ عدد اتمی: 40 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 91.2240 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6511 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5800 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1855 …

(40) زیرکونیم ادامه مطلب »